Uvjeti korištenja

§ 1 Područje primjene

(1) emcra GmbH, Hohenzollerndamm 152, 14199 Berlin, Njemačka (u daljnjem tekstu „operater”), nudi organizacijama (u daljnjem tekstu „korisnici”) mogućnost procjene neovisno o njihovoj pravnoj strukturi koliko su dobro pripremljene za međunarodne aktivnosti. To se radi pomoću alata za samoprocjenu “upgrade2europe” (u daljnjem tekstu “alat za samoprocjenu”).

2) Korištenje ovog alata za samoprocjenu moguće je isključivo na temelju ovih uvjeta korištenja. Odstupanja od ovoga važe samo ako su pismeno dogovorena. Zahtjevi naših ugovornih strana koji su u suprotnosti s ovim dokumentom ili od njega značajno odstupaju, nisu sadržaj ugovora čak i ako im operator izričito ne proturječi. Ovi uvjeti korištenja vrijede samo za tvrtke, pravne osobe javnog prava i posebne fondove javnog prava u skladu sa § 310 Njemačkog građanskog zakonika BGB (u daljnjem tekstu „organizacije”).


§ 2 Stupanje na snagu Uvjeta korištenja za alat za samoprocjenu

(1) Korištenje alata za samoprocjenu zahtijeva prethodnu realizaciju licencnog ugovora platforme (u daljnjem tekstu „licencni ugovor”). Kako bi se to ostvarilo, korisnik se mora složiti s uvjetima korištenja aktivnim klikom na simbol kvačice.

(2) Ugovor o licenci sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovorne strane mogu raskinuti licencni ugovor do kraja sljedećeg mjeseca pisanim putem (dovoljan je e-mail) bez navođenja razloga, pod uvjetom da se putem prikupljenih podataka može identificirati dotični korisnik. To je moguće ako je korisnik spremio svoje odgovore na pitanja i podijelio s pružateljem jedno od polja koja su potrebna prilikom spremanja (korisničko ime, adresa e-pošte). Ako anketa nije spremljena, skup podataka se ne može pratiti do određenog korisnika. Raskid ugovora u ovom slučaju nije moguć.


§ 3 Alat za samoprocjenu

(1) Korištenje Alata za samoprocjenu je besplatno.

(2) Alat za samoprocjenu sastoji se od različitih sadržaja u kojima se redom obrađuju različite teme relevantne za europeizaciju organizacije. Za svaku od ovih tema prikazani su opisi različitih situacija. Korisnik iz tih opisa bira situaciju koja najbolje opisuje organizaciju koja se analizira.

(3) Nakon što korisnik odgovori na pitanja iz svih tematskih područja, dobit će rezultat na temelju formule za bodovanje. Ovaj rezultat sastoji se od evaluacije odabranih odgovora i preporuka za buduće djelovanje. Ovo su standardizirane preporuke koje bi korisniku trebale poslužiti kao temelj za raspravu. Za provedbu ovih preporuka i eventualne reakcije na bodovne vrijednosti odgovoran je sam korisnik.

(4) Vrijednosti prilikom bodovanja i klasifikacija djelatnosti pohranjuju se pseudonimizirani u bazi podataka. Podaci su također anonimizirani (to znači da se ne prikazuje ime osobe i/ili organizacije, ako je to rezultat neobaveznog unosa adrese e-pošte) i dostupni su znanosti u istraživačke svrhe i operateru u svrhe komercijalne analize.

(5) Rezultati evaluacije i preporuke za djelovanje mogu se vidjeti izravno nakon odgovora na sva pitanja u alatu za samoprocjenu i mogu se pohraniti kao PDF. Izričito se preporuča ispisati i arhivirati rezultate evaluacije i preporuke za djelovanje.

(6) Ako je analiza pohranjena, rezultatu je moguće pristupiti i nakon zatvaranja prozora preglednika uz korištenje unesenog korisničkog imena i lozinke. Nema ograničenja u broju ponavljanja samoprocjene.


§ 4 Rad i dostupnost alata za samoprocjenu

(1) Operater zadržava pravo ukidanja platforme u bilo kojem trenutku.

(2) Sve dok operater održava platformu, zajamčena je dostupnost alata za samoprocjenu od 98,5% radnim danom između 8:00 i 18:00 sati. Osim toga, održavanje, ažuriranje i administrativni rad mogu dovesti do toga da alat za samoprocjenu privremeno ne bude dostupan. Koliko god je to moguće, odgode će biti najavljene unaprijed na web stranici i poduzete u vrijeme kada se alat za samoprocjenu statistički rjeđe koristi.


§ 5 Autorska prava

(1) Korisnik dobiva neisključivo privremeno pravo korištenja vlasničkih sastavnica alata za samoprocjenu za potrebe samovrednovanja. Ovo vrijedi samo za vrijeme trajanja ugovora. Softverski kod alata za samoprocjenu također se sastoji od komponenti otvorenog koda koje su pojedini open-source programeri stavili na raspolaganje široj javnosti za besplatno korištenje. Korisnik dobiva dovoljna prava za korištenje open-source komponenti od open-source programera kako bi, u skladu s ovim ugovorom, mogao neograničeno koristiti alat za samoprocjenu. Informaciju o korištenim open-source komponentama kao i dodatne informacije o tim open-source komponentama nalaze se u impresumu operatera.

(2) Pravo na autorskim pravima zaštićene komponente iz § 5. st. 1 uključuje samo korištenje alata za samoprocjenu u skladu s pravilima koje je unaprijed definirao operater, a posebno ne uključuje reprodukciju, distribuciju, opću objavu ili uređivanje softvera alata upgrade2europe.

(3) Tekst alata za samoprocjenu, uključujući pitanja, odgovore, rezultate evaluacije i preporuke za djelovanje, podliježe Creative Commons Attribution ShareAlike License Version 4.0 (CC-BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.hr).

(4) Dodatne informacije o licencama možete pronaći u impresumu.


§ 6 Obveze klijenta

(1) Klijent je dužan usluge operatora koristiti na odgovarajući način i uvažavati priznata načela sigurnosti podataka. Klijent se posebno obvezuje:
  • da platformu neće koristiti nepropisno, već da će ju koristiti isključivo u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima. Klijent se posebno obvezuje da ne krši prava trećih strana, na primjer osobna prava, autorska prava, zakone o zaštitnim znakovima, zakone o nazivima i bilo koja opća prava komercijalnog vlasništva trećih strana;
  • da ne koriste nikakve lozinke ili kodne brojeve (PIN) koji odgovaraju, na primjer, vlastitom imenu ili rođendanu ili imenu vrlo bliske osobe, ili koji se koriste za pristup drugim uslugama;
  • čuvati tajnost lozinki i kodnih brojeva (PIN) te ih odmah promijeniti ili organizirati njihovu promjenu ako se pojavi sumnja da je neovlaštena treća osoba došla do njih.

(2) Nije dopušteno preuzimati, djelomično pohranjivati, javno objavljivati i/ili preuzimati u vlastitu ponudu kvalitativno ili kvantitativno značajne dijelove podataka s platforme, bilo da se to radi pomoću softvera za indeksiranje ili na neki drugi način. Opetovano i sustavno preuzimanje, pohranjivanje, javno objavljivanje i/ili uzimanje u vlastitu ponudu kvalitativno ili kvantitativno nebitnih dijelova podataka jednako je preuzimanju, pohranjivanju, javnom objavljivanju i/ili uzimanju u vlastitu ponudu kvalitativno ili kvantitativno značajnih dijelova podataka , u mjeri u kojoj su te radnje u suprotnosti s normalnom procjenom podataka ili neopravdano ometaju ovlaštene interese operatera.

(3) Čak i uz najveću moguću pažnju, operater ne može jamčiti da su sve dostupne informacije točne. Zbog pogrešaka zbog ručnog prijenosa i/ili unosa podataka, na primjer citati brojeva i brojki itd., informacije dostupne na platformi mogu biti manjkave. Stoga je odgovornost klijenta provjeriti i potvrditi informacije koje su ovdje sadržane.


§ 7 Blokiranje

(1) Ukoliko postoje konkretni pokazatelji da je korisnik prekršio zakonske propise, prava trećih osoba ili vlastite obveze (kao što je navedeno pod točkom 5 ovih Uvjeta korištenja), operater može tom korisniku privremeno ili trajno ograničiti ili zabraniti korištenje alata za samoprocjenu ‘upgrade2europe’, posebno u svrhu zaštite drugih korisnika.

(2) Operator će pri odabiru sredstava voditi računa o opravdanim interesima pogođenih korisnika. Ovo je posebno primjenjivo kada postoje naznake da korisnik nije kriv za kršenje.

(3) Konačno isključenje korisnika s platforme ‘upgrade2europe’ zahtijeva materijalnu povredu značajnih obveza korisnika u skladu s odredbom (1). Konačno isključenje je u svakom slučaju opravdano ako je korisnik omogućio neovlaštenoj trećoj strani pristup njegovom računu ili opetovano prekršio svoje obveze kako je navedeno u točki 6 ovih Uvjeta korištenja.


§ 8 Odgovornost, odricanje od odgovornosti

(1) Operater neograničeno odgovara za štetu nastalu svjesnom ozljedom života, tijela ili zdravlja.

(2) Operater je odgovoran za ostale štete samo ako su štete nastale namjerom ili krajnjom nepažnjom njegovih zakonskih zastupnika, zaposlenika ili agenata. Odgovornost za štetu ograničena je na predvidive štete koje obično nastaju s ovakvim ugovorima ako operater nije djelovao s namjerom. Operater je također odgovoran samo za lakši nemar u području naplativih ponuda u onoj mjeri u kojoj su povrijeđene bitne ugovorne obveze (‘glavne obveze’). Glavne obveze su one koje najprije omogućuju uredno izvršenje ugovora i u čije se pridržavanje korisnik može redovito pouzdati. U slučaju da su glavne obveze zanemarene, odgovornost je također ograničena na predvidive štete koje obično nastaju s ovakvim ugovorima.

(3) U mjeri u kojoj je operater odgovoran u slučajevima grube nepažnje za razne štete u skladu s točkom 8. stavak 2., odgovornost je ograničena na 500,00 €.

(4) U mjeri u kojoj je operater odgovoran u različitim slučajevima neznatnog nemara prema točki 8 stavak 2, odgovornost je ograničena na iznos od 200,00 € u pojedinom slučaju.

(5) Operater ne odgovara za podatke ili informacije koje korisnik ili treća osoba preuzme s portala ili koje su na bilo koji način objavljene na portalu. Operater ne odgovara za potpunost, točnost ili aktualnost ovih podataka i informacija, niti da su lišene bilo kakvih prava trećih osoba, niti da korisnik ili treća osoba prilikom preuzimanja bilo kojih podataka s portala postupaju zakonito. Operater također nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu neispravnim radom sustava.

(6) Operater ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi se korisniku mogla dogoditi ukoliko bude provodio preporuke platforme.

(7) Obvezujući zakonski propisi kao što je zakon o odgovornosti za proizvod ostaju nepromijenjeni i na njih se ne odnose prethodne odredbe.


§ 9 Ostale odredbe

(1) Za sve sudske sporove s operaterom koji proizlaze iz ovih uvjeta korištenja nadležno je sjedište operatera. Operater je ovlašten pozvati sudove koji su nadležni u odnosu na mjesto poslovanja klijenta.

(2) U slučaju da je jedna ili više gore navedenih klauzula neprimjenjiva ili bi to mogla postati tijekom vremena, ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

(3) Ovaj ugovor podliježe zakonima Savezne Republike Njemačke s izuzetkom pravila koja se tiču prava kolizije i UN-ove konvencije o prodaji (CISG).

(4) Operater zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u mjeri koja je razumna za korisnika. Najnovija verzija Uvjeta korištenja je mjerodavna, sve dok korisnik ne proturječi novim Uvjetima korištenja unutar četiri tjedna nakon što mu je operater izričito ukazao na učinke njegova neočitanja.

(5) Operater može promijeniti ili obustaviti dijelove ili određene funkcije platforme ‘upgrade2europe’ u bilo kojem trenutku. U skladu s tim, operater platforme može ograničiti korištenje i pristup ponudama na platformi u bilo kojem trenutku, kao i ograničiti trajanje i opseg korištenja.