Felhasználási feltételek

§ 1 Alkalmazhatóság

(1) Az emcra GmbH, Hohenzollerndamm 152, 14199 Berlin, Németország (a továbbiakban: üzemeltető) lehetőséget kínál a szervezeteknek (a továbbiakban: felhasználók), hogy jogi struktúrájuktól függetlenül felmérjék, mennyire felkészültek a nemzetközi tevékenységekre. Ez az “upgrade2europe” önértékelési eszköz (a továbbiakban: önértékelési eszköz) segítségével történik.

2) Az önértékelési eszköz használata kizárólag a jelen felhasználási feltételek alapján lehetséges. Ettől való eltérés csak akkor érvényes, ha arról írásban állapodtak meg. Szerződő feleink ezzel ellentétes vagy ettől eltérő követelményei nem szerepelnek a szerződésben, még akkor sem, ha az üzemeltető kifejezetten nem mond ellent. Ezek a felhasználási feltételek csak a BGB 310. §-a szerinti társaságokra, közjogi jogi személyekre és közjogi különalapokra (a továbbiakban: szervezetek) érvényesek.


§ 2 A platform használati feltételei

(1) Az önértékelési eszköz használata a platform licencszerződés (a továbbiakban: licencszerződés) előzetes megvalósítását igényli. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, a felhasználónak el kell fogadnia a felhasználási feltételeket.

(2) A licencszerződés határozatlan időre jön létre. A szerződő felek a licencszerződést a következő hónap végére írásbeli közléssel (e-mail is elegendő) indoklás nélkül felmondhatják, amennyiben az adatkészlet az adott felhasználóhoz köthető. Ez akkor lehetséges, ha a felhasználó elmentette a kérdésekre adott válaszait, és megosztotta a szolgáltatóval a mentéskor szükséges mezők egyikét (felhasználónév, e-mail cím). Ha a kérdőív nem került elmentésre, az adathalmaz nem vezethető vissza egy adott felhasználóhoz. A megállapodás megszüntetése ebben az esetben nem lehetséges.


§ 3 Az önértékelési eszköz

(1) Az önértékelési eszköz használata ingyenes.

(2) Az önértékelési eszköz különböző tartalmi területekből áll, amelyekben sorra tárgyalja a szervezet európanizációja szempontjából releváns különböző témákat. Az egyes témaköröknél különböző szituációk leírása látható. A felhasználó ezekből a leírásokból választja ki azt a helyzetet, amely a legjobban jellemzi az elemzett szervezetet.

(3) Miután a felhasználó az összes témakört kitöltötte, egy pontozási képlet alapján eredményt kap. Ez az eredmény a kiválasztott válaszok értékeléséből és a jövőbeli intézkedésekre vonatkozó ajánlásokból áll. Ezek szabványosított ajánlások, amelyek a felhasználó számára a megvitatás alapjául szolgálnak. A felhasználó maga felelős ezen ajánlások végrehajtásáért és a pontozási értékekre adott esetleges reakciókért.

(4) A pontozási értékeket és az iparági besorolást álnéven tárolják egy adatbázisban. Az adatokat anonimizálják (ez azt jelenti, hogy egy személy és/vagy egy szervezet neve nem jelenik meg, ha ez egy e-mail cím opcionális megadásának eredménye), és a tudomány számára kutatási célokra, valamint az üzemeltető számára kereskedelmi elemzés céljából hozzáférhetővé teszik.

(5) Az értékelés eredményei és a cselekvési javaslatok közvetlenül az önértékelési eszköz összes kérdésének megválaszolása után megtekinthetők, és PDF formátumban elmenthetők. Erősen ajánlott kinyomtatni és archiválni az értékelés eredményeit és az intézkedési ajánlásokat.

(6) Ha az elemzés elmentésre került, akkor a böngészőablak bezárása után is hozzá lehet férni az eredményhez a megadott felhasználónév és jelszó használatával. Az önértékelés megismétlésének száma nincs korlátozva.


§ 4 Az önértékelési eszköz működése és hozzáférhetősége

(1) Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a platformot bármikor megszüntesse.

(2) Amíg az üzemeltető fenntartja a platformot, az önértékelési eszköz 98,5%-os elérhetősége munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között garantált. Ezen túlmenően karbantartási, frissítési és adminisztratív munkálatok miatt előfordulhat, hogy az önértékelési eszköz átmenetileg nem lesz elérhető. Amennyire lehetséges, a késedelmeket előre bejelentjük a weboldalon, és olyan időpontokban végezzük, amikor az önértékelési eszközt statisztikailag ritkábban használják.


§ 5 Szerzői jogok

(1) A felhasználó nem kizárólagos ideiglenes jogot kap az önértékelési eszköz védett alkotóelemeinek önértékelési célú felhasználására. Ez csak a szerződés időtartamára érvényes. Az önértékelési eszköz szoftverkódja nyílt forráskódú összetevőkből is áll, amelyeket a különálló nyílt forráskódú fejlesztők a nagyközönség számára ingyenesen hozzáférhetővé tettek. A felhasználó a nyílt forráskódú komponensek használatához elegendő jogot kap a nyílt forráskódú fejlesztőktől ahhoz, hogy az önértékelési eszközt e szerződésnek megfelelően korlátlanul használhassa. Az üzemeltetői impresszumban megtalálható, hogy mely nyílt forráskódú komponensek kerültek felhasználásra, valamint további információk a nyílt forráskódú komponensekről.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti jog a tulajdonosi összetevőkre. 1 csak az önértékelési eszköznek az üzemeltető által előre meghatározott szabályok szerinti használatára terjed ki, és különösen nem terjed ki az upgrade2europe eszköz szoftverének sokszorosítására, terjesztésére, általános közzétételére vagy szerkesztésére.

(3) Az önértékelési eszköz szövege, beleértve a kérdéseket, válaszokat, az értékelési eredményeket és a cselekvési javaslatokat, a Creative Commons Attribution ShareAlike License Version 4.0, a Creative Commons Attribution ShareAlike Licence Version 4.0 licenc hatálya alá tartozik.
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode).

4) Az engedélyekkel kapcsolatos további információkat az impresszumban talál.


§ 6 Ügyfélkötelezettségek

(1) Az ügyfél köteles az üzemeltető szolgáltatásait megfelelően igénybe venni és az adatbiztonság elismert elveit figyelembe venni. Az ügyfél különösen köteles:

  • a platformot nem rendeltetésellenesen, hanem kizárólag az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően használni. Az ügyfél különösen köteles arra, hogy ne sértse harmadik felek jogait, például személyiségi jogokat, szerzői jogokat, védjegyjogokat, névtörvényeket és harmadik felek általános kereskedelmi tulajdonjogait;
  • nem használhat olyan jelszavakat vagy kódszámokat (PIN), amelyek például a saját nevének vagy születésnapjának vagy egy nagyon közeli személy nevének felelnek meg, vagy amelyeket más szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használnak;
  • a jelszavak és kódszámok (PIN) titkosságának megőrzése, és azok azonnali megváltoztatása vagy megváltoztatásuk elrendelése, ha felmerül a gyanú, hogy illetéktelen harmadik fél tudomást szerzett róluk.

(2) Tilos a platformról adatokat letölteni, gyorsítótárba helyezni, nyilvánosan hozzáférhetővé tenni és/vagy a saját ajánlatába minőségileg vagy mennyiségileg jelentős részeket átvenni, akár crawler szoftver segítségével, akár más módon történik. Az adatok minőségileg vagy mennyiségileg nem jelentős részeinek ismételt és rendszeres letöltése, gyorsítótárazása, nyilvánosan hozzáférhetővé tétele és/vagy saját ajánlatba vétele egyenértékű az adatok minőségileg vagy mennyiségileg jelentős részeinek letöltésével, gyorsítótárazásával, nyilvánosan hozzáférhetővé tételével és/vagy saját ajánlatba vételével, amennyiben ezek a cselekmények ellentétesek az adatok szokásos értékelésével, vagy indokolatlanul zavarják az üzemeltető jogos érdekeit.

(3) Az üzemeltető még a lehető legnagyobb gondosság mellett sem tudja garantálni, hogy minden rendelkezésre álló információ pontos. Az adatok kézzel történő átviteléből és/vagy beviteléből eredő hibák, például szám- és számhivatkozások stb. miatt a platformon elérhetővé tett információk hibásak lehetnek. Ezért az ügyfél felelőssége, hogy ellenőrizze és igazolja az itt található információkat.


§ 7 Blokkolás

(1) Ha konkrét jelek utalnak arra, hogy egy felhasználó megsértette a jogszabályi rendelkezéseket, harmadik fél jogait vagy saját kötelezettségeit (a jelen felhasználási feltételek 5. pontjában foglaltak szerint), az üzemeltető – különösen a többi felhasználó védelme érdekében – átmenetileg vagy véglegesen korlátozhatja vagy kitilthatja a felhasználót az “upgrade2europe” önértékelési eszköz használatából.

(2) Az üzemeltető az eszközök megválasztásakor figyelembe veszi az érintett felhasználók jogos érdekeit. Ez különösen akkor alkalmazandó, ha vannak arra utaló jelek, hogy a felhasználó nem vétkes a jogsértésben.

(3) A felhasználónak az “upgrade2europe” platformról való végleges kizárásához a felhasználónak az (1) bekezdés szerinti jelentős kötelezettségeinek lényeges megszegése szükséges. A végleges kizárás minden esetben indokolt, ha a felhasználó lehetővé tette egy harmadik fél számára, hogy hozzáférjen a fiókjához, vagy ismételten megszegte a jelen felhasználási feltételek 6. pontjában meghatározott kötelezettségeit.


§ 8 Felelősség, korlátozás

(1) Az üzemeltető korlátlan felelősséggel tartozik az élet, a test vagy az egészség vétkes megrongálásából eredő károkért.

(2) Az üzemeltető egyéb károkért csak akkor felel, ha a kár törvényes képviselőinek, alkalmazottainak vagy megbízottjainak szándékosságán vagy súlyos gondatlanságán alapul. A kártérítési felelősség az ilyen típusú szerződéseknél jellemzően bekövetkező, előre látható károkra korlátozódik, ha az üzemeltetőnek nem róható fel szándékosság. Az üzemeltető a felróható ajánlatok terén is csak annyiban felel enyhe gondatlanságért, amennyiben lényeges szerződéses kötelezettségeket (“főkötelezettségek”) sértenek. A főkötelezettségek azok, amelyek a szerződés megfelelő teljesítését elsőként teszik lehetővé, és amelyek betartására a felhasználó rendszeresen számíthat. A főkötelezettségek elmulasztása esetén a felelősség szintén az ilyen típusú szerződéseknél jellemzően felmerülő, előre látható károkra korlátozódik.

(3) Amennyiben az üzemeltető súlyos gondatlanság esetén a 8. szám (2) bekezdése szerinti különböző károkért felel, a felelősség 500,00 euróra korlátozódik.

(4) Amennyiben az üzemeltető a 8. szám (2) bekezdése szerinti enyhe gondatlanság eseteiben felel, a felelősség minden esetben 200,00 € összegre korlátozódik.

(5) Az üzemeltető nem felel azokért az adatokért vagy információkért, amelyeket a felhasználó vagy bármely harmadik fél a portálról letölt, vagy amelyeket a portálon bármilyen módon hozzáférhetővé tesz. Az üzemeltető nem felel ezen adatok és információk teljességéért, pontosságáért vagy aktualitásáért, sem azért, hogy azok nem tartalmaznak harmadik személyek jogait, sem azért, hogy a felhasználó vagy harmadik személy jogszerűen jár el, amikor a portálról adatokat tölt le. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a rendszer hibás működéséből eredő károkért sem.

6) Az üzemeltető nem felel az esetleges károkért, amelyek a felhasználót érhetik, ha a platform által adott ajánlásokat végrehajtja.

(7) A kötelező jogszabályi rendelkezéseket, például a termékfelelősségi törvényt a fenti rendelkezések nem érintik.


§ 9 Egyéb szabályok

(1) A jelen használati feltételekből eredő, az üzemeltetővel folytatott minden peres ügyre az üzemeltető székhelye az illetékes bíróság. Az üzemeltető azonban jogosult az ügyfél székhelye szerint illetékes bíróságok megkeresésére.

(2) Abban az esetben, ha a fent említett kikötések közül egy vagy több nem alkalmazható, vagy idővel azzá válhat, a többi kikötést ez nem érinti.

(3) A jelen szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik, a kollíziós szabályok és az ENSZ adásvételi egyezménye (CISG) kivételével.

(4) Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket a felhasználó számára ésszerű mértékben módosítsa. A felhasználási feltételek legújabb változata irányadó, amennyiben a felhasználó az új felhasználási feltételeket nem sérti meg négy héten belül azt követően, hogy az üzemeltető kifejezetten jelezte neki a hallgatásának következményeit.

(5) Az üzemeltető bármikor megváltoztathatja vagy felfüggesztheti az “upgrade2europe” platform egyes részeit vagy egyes funkcióit. Ezzel összhangban a platform üzemeltetője bármikor korlátozhatja a platformon található ajánlatok használatát és az azokhoz való hozzáférést, valamint a használat időtartamát és mértékét.