Όροι Χρήσης

§ 1 Δυνατότητα εφαρμογής

(1) Η emcra GmbH, Hohenzollerndamm 152, 14199 Βερολίνο, Γερμανία (στο εξής «φορέας εκμετάλλευσης»), παρέχει στους οργανισμούς (στο εξής «χρήστες») τη δυνατότητα να αξιολογούν, ανεξάρτητα από τη νομική δομή τους, πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι για διεθνείς δραστηριότητες. Αυτό γίνεται μέσω του εργαλείου αυτοαξιολόγησης «upgrade2europe» (εφεξής «εργαλείο αυτοαξιολόγησης»).

2) Η χρήση αυτού του εργαλείου αυτοαξιολόγησης είναι δυνατή αποκλειστικά βάσει των παρόντων όρων χρήσης. Παρεκκλίσεις από αυτό είναι έγκυρες μόνο εάν έχουν συμφωνηθεί γραπτώς. Οι απαιτήσεις των συμβατικών μας μερών που έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από αυτό δεν περιέχονται στη σύμβαση, ακόμη και αν ο χειριστής δεν τις αντικρούει ρητά. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν μόνο για εταιρείες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ειδικά ταμεία δημοσίου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 310 του γερμανικού αστικού κώδικα BGB (εφεξής «οργανισμοί»).


§ 2 Εμφάνιση των όρων χρήσης της πλατφόρμας

(1) Η χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης προϋποθέτει την προηγούμενη υλοποίηση συμφωνίας παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης πλατφόρμας (εφεξής «συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης»). Για να γίνει αυτό, ο χρήστης πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους χρήσης κάνοντας ενεργά κλικ στο σύμβολο επιλογής.

(2) Η σύμβαση παραχωρήσεως αδείας χρήσεως είναι αορίστου χρόνου. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης έως το τέλος του επόμενου μήνα μέσω γραπτής επικοινωνίας (αρκεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) χωρίς να αναφέρουν τους λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο δεδομένων μπορεί να εντοπιστεί στον εν λόγω χρήστη. Αυτό είναι δυνατό εάν ο χρήστης έχει αποθηκεύσει τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις και έχει μοιραστεί με τον πάροχο ένα από τα πεδία που απαιτούνται κατά την αποθήκευση (όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν η έρευνα δεν έχει αποθηκευτεί, το σύνολο δεδομένων δεν μπορεί να εντοπιστεί σε έναν συγκεκριμένο χρήστη. Η καταγγελία της συμφωνίας δεν θα είναι δυνατή σε αυτήν την περίπτωση.


§ 3 Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης

(1) Η χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης είναι δωρεάν.

(2) Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης αποτελείται από διαφορετικούς τομείς περιεχομένου στους οποίους εξετάζονται διαδοχικά διάφορα θέματα που σχετίζονται με τον εξευρωπαϊσμό ενός οργανισμού. Περιγραφές διαφορετικών καταστάσεων εμφανίζονται για καθένα από αυτά τα θέματα. Ο χρήστης επιλέγει από αυτές τις περιγραφές την κατάσταση που περιγράφει καλύτερα τον οργανισμό που αναλύεται.

(3) Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει όλα τα θέματα, θα λάβει ένα αποτέλεσμα βασισμένο σε έναν τύπο βαθμολόγησης. Το αποτέλεσμα αυτό συνίσταται σε αξιολόγηση των επιλεγμένων απαντήσεων και συστάσεων για μελλοντική δράση. Αυτές είναι τυποποιημένες συστάσεις που θα πρέπει να χρησιμεύσουν στον χρήστη ως βάση για συζήτηση. Ο ίδιος ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων και τις πιθανές αντιδράσεις στις τιμές βαθμολόγησης.

(4) Οι τιμές βαθμολόγησης και η ταξινόμηση του κλάδου αποθηκεύονται ψευδωνυμοποιημένα σε βάση δεδομένων. Τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται επίσης (αυτό σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται το όνομα ενός ατόμου και/ή ενός οργανισμού, εάν αυτό είναι αποτέλεσμα προαιρετικής εισαγωγής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και διατίθενται στην επιστήμη για ερευνητικούς σκοπούς και στον φορέα εκμετάλλευσης για σκοπούς εμπορικής ανάλυσης.

(5) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι συστάσεις για δράση μπορούν να προβληθούν αμέσως μετά την απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις του εργαλείου αυτοαξιολόγησης και μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή PDF. Συνιστάται ιδιαίτερα να εκτυπώσετε και να αρχειοθετήσετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις συστάσεις για δράση.

(6) Εάν η ανάλυση έχει αποθηκευτεί, είναι δυνατή η πρόσβαση στο αποτέλεσμα ακόμη και μετά το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν εισαχθεί. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των φορών που μπορεί να επαναληφθεί η αυτοαξιολόγηση.


§ 4 Λειτουργία και διαθεσιμότητα του εργαλείου αυτοαξιολόγησης

(1) Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή.

(2) Εφόσον ο διαχειριστής διατηρεί την πλατφόρμα, διασφαλίζεται διαθεσιμότητα για το εργαλείο αυτοαξιολόγησης 98,5 % τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00 π.μ. και 6:00 μ.μ. Επιπλέον, η συντήρηση, οι ενημερώσεις και οι διοικητικές εργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινή μη διαθεσιμότητα του εργαλείου αυτοαξιολόγησης. Στο μέτρο του δυνατού, οι καθυστερήσεις θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων στον ιστότοπο και θα πραγματοποιούνται σε περιόδους κατά τις οποίες το εργαλείο αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιείται στατιστικά λιγότερο συχνά.


§ 5 Πνευματικά δικαιώματα

(1) Ο χρήστης λαμβάνει μη αποκλειστικό προσωρινό δικαίωμα χρήσης των ιδιόκτητων συστατικών στοιχείων του εργαλείου αυτοαξιολόγησης για σκοπούς αυτοαξιολόγησης. Αυτό ισχύει μόνο για τη διάρκεια της σύμβασης. Ο κώδικας λογισμικού του εργαλείου αυτοαξιολόγησης αποτελείται επίσης από στοιχεία ανοιχτού κώδικα που οι ξεχωριστοί προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα έχουν διαθέσει στο ευρύ κοινό για δωρεάν χρήση. Ο χρήστης λαμβάνει επαρκή δικαιώματα χρήσης των στοιχείων ανοιχτού κώδικα από τους προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα ώστε να είναι σε θέση να κάνει απεριόριστη χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να βρείτε ποια στοιχεία ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιήθηκαν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία ανοιχτού κώδικα στο αποτύπωμα του χειριστή.

(2) Το δικαίωμα επί των ιδιοκτησιακών στοιχείων από την § 5 παράγραφος 1 περιλαμβάνει μόνο τη χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν προκαθοριστεί από τον διαχειριστή και ιδίως δεν περιλαμβάνει την αναπαραγωγή, διανομή, γενική δημοσίευση ή επιμέλεια του λογισμικού του εργαλείου upgrade2europe.

(3) Το κείμενο του εργαλείου αυτοαξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, απαντήσεων, αποτελεσμάτων αξιολόγησης και συστάσεων για δράση, υπόκεινται στην άδεια Creative Commons Attribution ShareAlike License Version 4.0, από την Commons Attribution ShareAlike License Version 4.0 (CC-BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.el).

(4) Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες στο αποτύπωμα.


§ 6 Υποχρεώσεις πελάτη

(1) Ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατάλληλα τις υπηρεσίες του φορέα εκμετάλλευσης και να λαμβάνει υπόψη αναγνωρισμένες αρχές ασφάλειας δεδομένων. Ειδικότερα, ο πελάτης υποχρεούται:
  • να μην χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ακατάλληλα, αλλά να τη χρησιμοποιεί αποκλειστικά σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Ο πελάτης είναι ιδιαίτερα υποχρεωμένος να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, για παράδειγμα προσωπικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα, νόμους περί εμπορικών σημάτων, νόμους ονομασίας και γενικά δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας τρίτων.
  • να μην χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης ή κωδικούς αριθμούς (PIN) που αντιστοιχούν, για παράδειγμα, στο δικό τους όνομα ή γενέθλια ή σε αυτό ενός πολύ κοντινού προσώπου ή που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες.
  • να διατηρήσει το απόρρητο των κωδικών πρόσβασης και των κωδικών αριθμών (PIN) και να τους αλλάξει αμέσως ή να μεριμνήσει για την αλλαγή τους εάν προκύψει η υποψία ότι ένας μη εξουσιοδοτημένος τρίτος έχει λάβει γνώση αυτών.

(2) Δεν επιτρέπεται η λήψη, η προσωρινή αποθήκευση, η δημόσια πρόσβαση ή/και η λήψη στην προσφορά κάποιου ποιοτικά ή ποσοτικά σημαντικών τμημάτων δεδομένων από την πλατφόρμα, είτε αυτό γίνεται με τη βοήθεια λογισμικού ανίχνευσης είτε με άλλο τρόπο. Η επανειλημμένη και συστηματική τηλεφόρτωση, αποθήκευση σε κρυφή μνήμη, διάθεση στο κοινό και/ή λήψη επουσιωδών ποιοτικά ή ποσοτικά επουσιωδών τμημάτων δεδομένων ισοδυναμεί με τηλεφόρτωση, αποθήκευση σε κρυφή μνήμη, διάθεση στο κοινό και/ή λήψη στην προσφορά κάποιου ποιοτικά ή ποσοτικά σημαντικών τμημάτων δεδομένων, στον βαθμό που οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν στη συνήθη αξιολόγηση των δεδομένων ή παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στα εγκεκριμένα συμφέροντα του φορέα εκμετάλλευσης.

(3) Ακόμη και με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ακριβείς. Λόγω λαθών λόγω μεταφοράς ή/και εισαγωγής δεδομένων με το χέρι, για παράδειγμα παραπομπές αριθμών και αριθμών κ.λπ., οι πληροφορίες που διατίθενται στην πλατφόρμα μπορεί να είναι ελαττωματικές. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγξει και να επαληθεύσει τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.


§ 7 Αποκλεισμός

(1) Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ένας χρήστης έχει παραβιάσει νομικούς κανονισμούς, δικαιώματα τρίτων ή δικές του υποχρεώσεις (όπως περιγράφονται στον αριθμό 5 των παρόντων όρων χρήσης), ο διαχειριστής μπορεί προσωρινά ή μόνιμα να περιορίσει ή να απαγορεύσει σε αυτόν τον χρήστη να χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτοαξιολόγησης «upgrade2europe», ιδίως για την προστασία άλλων χρηστών.

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει υπόψη τα εγκεκριμένα συμφέροντα των θιγόμενων χρηστών κατά την επιλογή των μέσων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο χρήστης δεν είναι ένοχος για την παραβίαση.

(3) Ο τελικός αποκλεισμός ενός χρήστη από την πλατφόρμα «upgrade2europe» απαιτεί ουσιώδη παραβίαση σημαντικών υποχρεώσεων του χρήστη σύμφωνα με τον αριθμό (1). Ο τελικός αποκλεισμός δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση εάν ο χρήστης έχει επιτρέψει σε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του ή έχει επανειλημμένα παραβιάσει τις υποχρεώσεις του όπως περιγράφονται στον αριθμό 6 των παρόντων όρων χρήσης.


§ 8 Ευθύνη, Περιορισμός

(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει απεριόριστη ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από υπαίτιο τραυματισμό της ζωής, του σώματος ή της υγείας.

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης ευθύνεται για άλλες ζημίες μόνο εάν οι ζημίες βασίζονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια των νόμιμων εκπροσώπων, υπαλλήλων ή αντιπροσώπων του. Η ευθύνη για ζημίες περιορίζεται σε προβλέψιμες ζημίες που προκύπτουν συνήθως με τέτοιου είδους συμβάσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν χρεώνεται με πρόθεση. Ο φορέας εκμετάλλευσης ευθύνεται επίσης για ελαφρά αμέλεια στον τομέα των χρεώσιμων προσφορών μόνο στον βαθμό που παραβιάζονται βασικές συμβατικές υποχρεώσεις («μείζονες υποχρεώσεις»). Σημαντικές υποχρεώσεις είναι εκείνες που επιτρέπουν πρώτα την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων μπορεί να βασίζεται τακτικά ο χρήστης. Σε περίπτωση που παραμεληθούν σημαντικές υποχρεώσεις, η ευθύνη περιορίζεται επίσης στις προβλέψιμες ζημίες που προκύπτουν συνήθως με αυτού του είδους τις συμβάσεις.

(3) Στο βαθμό που ο χειριστής ευθύνεται σε περιπτώσεις βαριάς αμέλειας για διάφορες ζημίες σύμφωνα με τον αριθμό 8 παράγραφος 2, η ευθύνη περιορίζεται στα €500,00.

(4) Στο βαθμό που ο χειριστής ευθύνεται σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας με την υπ’ αριθμόν 8 παράγραφος 2, η ευθύνη σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο ποσό των €200,00.

(5) Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για δεδομένα ή πληροφορίες που ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος μεταφορτώνει από την πύλη ή τα οποία διατίθενται με οποιονδήποτε τρόπο στην πύλη. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για την πληρότητα, την ακρίβεια ή την επικαιρότητα αυτών των δεδομένων και πληροφοριών, ούτε ότι είναι απαλλαγμένα από δικαιώματα τρίτων, ούτε ότι ο χρήστης ή τρίτος ενεργεί νόμιμα όταν κατεβάζει δεδομένα από την πύλη. Ο χειριστής επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ελαττωματική λειτουργία του συστήματος.

(6) Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για πιθανές ζημίες που μπορεί να συμβούν στον χρήστη εάν εφαρμόσει τις συστάσεις που δίνονται από την πλατφόρμα.

(7) Οι υποχρεωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως ο νόμος περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, δεν θίγονται από τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις.


§ 9 Άλλοι κανόνες

(1) Ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές με τον χειριστή που απορρέουν από αυτούς τους όρους χρήσης είναι η τοποθεσία του χειριστή. Ωστόσο, ο φορέας εκμετάλλευσης είναι εξουσιοδοτημένος να απευθυνθεί στα δικαστήρια που είναι αρμόδια για τον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του πελάτη.

(2) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες ρήτρες είναι ανεφάρμοστες ή ενδέχεται να καταστούν ανεφάρμοστες με την πάροδο του χρόνου, οι υπόλοιπες ρήτρες παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτό.

(3) Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση τους κανόνες που αφορούν τη σύγκρουση νόμων και τη σύμβαση πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών (CISG).

(4) Ο χειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους χρήσης σε βαθμό που είναι λογικό για τον χρήστη. Η νεότερη έκδοση των όρων χρήσης έχει ισχύ, εφόσον ο χρήστης δεν παραβιάζει τους νέους όρους χρήσης εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη στιγμή που ο χειριστής έχει δηλώσει ρητά τα αποτελέσματα της σιωπής του σε αυτόν.

(5) Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αλλάξει ή να αναστείλει τμήματα ή συγκεκριμένες λειτουργίες της πλατφόρμας «upgrade2europe» ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με αυτό, ο διαχειριστής της πλατφόρμας μπορεί να περιορίσει τη χρήση και την πρόσβαση στις προσφορές της πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή, καθώς και να περιορίσει τη διάρκεια και την έκταση της χρήσης.