Έργο

Σχετικά με

Το έργο «Εξευρωπαϊσμός»

Το έργο της ΕΕ «Εξευρωπαϊσμός» έχει αναπτυχθεί με στόχο τη στήριξη των οργανισμών στο ταξίδι τους προς την Ευρώπη μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης που θα παράσχει σε ιδρύματα με λεπτομέρεια επιμέρους συστάσεις για τη μελλοντική τους δράση. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + και πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο 2 ετών από 7 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο έργο αυτό έχει δοθεί το βραβείο «Παράδειγμα Καλής Πρακτικής» από το πρόγραμμα Erasmus + του Εθνικού Φορέα NA-BiBB.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για το πρόγραμμα Erasmus + 2014-2020: σχεδόν 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες τυπικής και μη τυπικής μάθησης στο εξωτερικό, και θα πρέπει να οικοδομηθούν 125,000 συνεργασίες μεταξύ σχολείων, ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανώτερων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων, οργανώσεων νεολαίας και επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε «νεοφερμένους» οργανισμούς που δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά ή διακρατικά σχέδια.

Πολλοί από αυτούς τους στοχευμένους οργανισμούς υστερούν, όμως, από έλλειψη οργανωτικής ετοιμότητας για την εκτέλεση αυτών των στρατηγικών Εξευρωπαϊσμού. Η ετοιμότητα σε ένα ίδρυμα, καθορίζεται από ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών, τεχνικών, οικονομικών και ανθρώπινων παραγόντων, που συχνά ορίζονται ως “ικανότητες”. Το έργο «Εξευρωπαϊσμός» βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν ποιες δυνατότητες ή ικανότητες έχουν καθοριστική σημασία για να εργαστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω ενός εξατομικευμένου εργαλείου αξιολόγησης.

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι οργανισμοί δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν αντικειμενικά την ικανότητά τους να κινηθούν προς μια Ευρωπαϊκή κατεύθυνση, χωρίς ένα εργαλείο αξιολόγησης. Το εργαλείο τους παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Είναι ένα φιλικό προς το χρήστη διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων και σε άλλους τομείς), σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλα τα είδη των οργανισμών (δημόσιων, ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών), που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος, είναι ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να Εξευρωπαϊστούν και να αναπτύξουν πιο επιτυχημένη και διαρκή στρατηγική Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2 – Συνεργασίες και καινοτομία για Καλές Πρακτικές.

Τίτλος του έργου: “Εξευρωπαϊσμός – Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικής Ωριμότητας για τον Εξευρωπαϊσμό των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων”
Αριθμός Έργου: 2014-1-DE02-KA200-001539