Проект

Относно

Проектът “upgraed2europe“

“upgrade2europe” подкрепя малки и средни организации (МСО) като асоциации или фондации, образователни институции и МСП от сектора на услугите, за да посрещнат предизвикателствата на трансграничната работа в Европа. Интегрираният инструмент за цифрово обучение предлага шест допълващи се и свободно достъпни онлайн продукта, които придружават организациите по пътя им към Европа. С помощта на този инструмент за обучение потребителите могат да придобият необходимите знания за европеизацията на своите организации, прилагайки подход за обучение “стъпка по стъпка” в процеса на работа. Доставчиците на образователни услуги могат да използват материалите и примерната учебна програма за разработването на различни програми за курсове и обучение по темата.

Защо ни е нужен “upgrade2europe”? Приемането на европейските ценности, участието в трансгранични дейности на гражданското общество и активното участие в европейския (икономически) живот са възможни само за тези, които осъзнават своите възможности и са способни да ги използват. Много организации нямат необходимата институционална готовност за това или все още съществуват различни възможности за по-доброто им позициониране. Професионализацията е необходима, за да могат възможно най-много участници да осъществяват по-ефективно транснационалните си дейности в Европа в бъдеще и да използват оптимално съществуващите възможности.

Тук се намесва “upgrade2europe” и неговия холистичен подход, който предлага инструмент за анализ заедно с други инструменти за организационно развитие, както и широк спектър от информация по темата. Необходимо е да се изгради капацитет в различни организационни области, включително оперативен, технически и финансов капацитет. “upgrade2europe” подпомага организациите в разпознаването на силните им страни и определянето на областите, които се нуждаят от развитие по отношение на европейската работа.

Проектът “upgrade2europe” придружава организациите по пътя им към Европа. Той се изпълнява от октомври 2020 г. до август 2023 г. от седем партньорски организации от шест европейски държави и е финансиран от програмата на ЕС “Еразъм+” (номер на проекта: 2020-1-DE02-KA202-007626). Всички партньорски организации имат богат опит в международното сътрудничество и в областта на организационното развитие.

“upgrade2europe” се основава на успеха на европейския проект “Европеизация” (2014-2016 г.; номер на проекта: 2014-1-DE02-KA200-001539). Проектът е награден с “Успешна история” от Европейската комисия и е признат за “Добра практика” от Националната агенция на Германия NA-BiBB.