Κάρλα Ντουάρτε

Κέντρο Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Beira Aguieira – IEBA
Πορτογαλία
www.ieba.org

Η ομάδα του έργου: Πώς εσείς προσωπικά καταλαβαίνετε τον όρο «Εξευρωπαϊσμός» και πώς αντιλαμβάνεσθε ότι εφαρμόζεται στον οργανισμό σας;

Κάρλα Ντουάρτε: Πιστεύουμε ότι «Εξευρωπαϊσμός» είναι η διαδικασία της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας Ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας, συνδέοντας Ευρωπαϊκές ενώσεις και δημιουργώντας δίκτυα με οργανώσεις και επαγγελματίες σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Για τον IEBA, αυτό συνεπάγεται με τη δημιουργία ευκαιριών για Πορτογάλους πολίτες και οργανισμούς (εταιρείες, συλλόγους, δήμους, κλπ.), έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και έργα, ειδικά σε εκείνες που αφορούν Ευρωπαϊκές κινητικότητες και ανταλλαγές που διοργανώνονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ομάδα του έργου: Με τι είδους Ευρωπαϊκά έργα ασχολείται ο IEBA;

Κάρλα Ντουάρτε: Ο IEBA σήμερα εμπλέκεται σε 3 Ευρωπαϊκά έργα που χρηματοδοτούνται από το Erasmus + στα πλαίσια των πολιτικών Γενικής Διεύθυνσης και προγραμμάτων για την «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό». Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, ο IEBA έχει συμμετάσχει σε 85 έργα κοινωνικής καινοτομίας και ανάπτυξης, 51 εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο και 34 σε όλη την Ευρώπη. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα πλαισίου ήταν «Απασχόληση & ADAPT», «EQUAL», «Leonardo da Vinci» (πιλοτικά σχέδια, υλικά αναφοράς και κινητικότητες), «Grundtvig» (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές συμπράξεις και πολυμερή σχέδια), «Δια Βίου Μάθηση», «Interreg III B Sudoe», «Πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής μάθησης», «ΙΕΕ Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, «EFS Κοινωνικός διάλογος», «Ευρώπη για τους πολίτες», «Ευρωπαϊκά Δικαιώματα και Ιθαγένεια», «Νεολαία», «Αθλητισμός», «Πρόοδος» και «Erasmus +».

Η ομάδα του έργου: Ο οργανισμός σας έχει μια στρατηγική Εξευρωπαϊσμού ή διεθνοποίησης;

Κάρλα Ντουάρτε: Ναι! Ο IEBA έχει μια εσωτερική υπηρεσία που είναι αφιερωμένη στην προώθηση έργων και άλλων πρωτοβουλιών, για να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, των κοινοτήτων, των οργανισμών και των περιφερειών, σύμφωνα με τις εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα και σύμφωνα με τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές διακυβέρνησης.

Η ομάδα του έργου: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που η IEBA έχει αντιμετωπίσει στο Ευρωπαϊκό έργο της;

Κάρλα Ντουάρτε: Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να κατανοήσει και να γίνει κατανοητή και να δημιουργήσει συναίνεση μεταξύ διεπιστημονικών και πολυπολιτισμικών ομάδων εργασίας.

Η ομάδα του έργου: Σε ποιους τομείς του οργανισμού σας είχε το μεγαλύτερο αντίκτυπο μέχρι τώρα ο Εξευρωπαϊσμός;

Κάρλα Ντουάρτε: Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις του Εξευρωπαϊσμού στον IEBA, ήταν η πρωτόγνωρη δυνατότητα να εντοπίσει οργανισμούς-εταίρους σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες, η δημιουργία μιας εσωτερικής ομάδας με ικανότητες που είναι απαραίτητες για την εργασία σε πολυπολιτισμικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ικανότητα για σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε τομείς που είναι πιο αγροτικοί και λιγότερο αναπτυγμένοι από τους δικούς μας.

Η ομάδα του έργου: Πού βλέπετε τον Εξευρωπαϊσμό του οργανισμού σας στο μέλλον;

Κάρλα Ντουάρτε: Ο IEBA θέλει να συνεχίσει να αναπτύσσει την ικανότητά του να εργάζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με συμμετοχή σε περισσότερα και διαφορετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και δίκτυα με περισσότερους επαγγελματίες και οργανισμούς απ’ όλη την Ευρώπη και με τη συμμετοχή περισσότερων εσωτερικών ανθρωπίνων πόρων και πολιτών της Πορτογαλίας και οργανισμών.

Η ομάδα του έργου: Ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε άλλους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης τους;

Κάρλα Ντουάρτε: Η συμβουλή μου θα ήταν να παρέχετε συνεχή εκπαίδευση από την αρχή για να βοηθήσετε το προσωπικό σας να αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες για μια διαδικασία Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης. Είναι επίσης χρήσιμο να συμμετέχετε τακτικά σε ομάδες δικτύωσης που μπορείτε να εμπιστευθείτε, δεδομένου ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναπτύξετε διασυνδέσεις με οργανισμούς από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήθελα επίσης να συστήσω να εμπλακείτε με ένα Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο και να έλθετε σε επαφή με το εθνικό φορέα σας για Ευρωπαϊκά έργα, καθώς και με τα εθνικά σημεία πληροφόρησης και Ευρωπαϊκά γραφεία. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι να δημιουργήσετε δεσμούς με τα γραφεία αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες για τη χώρα ή την περιοχή σας.