Καθ. Τεοντόρα Γκεοργκίεβα

Διεθνή Σχολή Επιχειρήσεων – IBS, Αντιπρύτανης
Βουλγαρία
www.ibsedu.bg

Η Τεοντόρα Γκεοργίεβα είναι αντιπρύτανης στη Διεθνή Σχολή Επιχειρήσεων στο Μπότεβγκραντ, Βουλγαρίας, η οποία ιδρύθηκε το 1992. Η σχολή προσφέρει πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών στον τομέα των επιχειρήσεων, καθώς και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το Κέντρο τους για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση προσφέρει εξειδικευμένες και πρακτικά προσανατολισμένες εκπαιδεύσεις με τη μορφή προγραμμάτων, μαθημάτων, σεμιναρίων, ομαδικών εργασιών και επιμέρους διαβουλεύσεων. Ο στόχος της εκπαίδευσης αυτής, είναι να αυξηθούν οι ικανότητες των στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και να διευρύνει και να αξιοποιήσει τα επαγγελματικά προσόντα και τις ατομικές δεξιότητες ατόμων όλων των ηλικιών, που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Η ομάδα του έργου: Πώς εσείς προσωπικά καταλαβαίνετε τον όρο «Εξευρωπαϊσμό» και πώς βλέπετε ότι εφαρμόζεται στον οργανισμό σας;

Τεοντόρα Γκεοργίεβα: Για μένα, Εξευρωπαϊσμός είναι η διαδικασία απόκτησης Ευρωπαϊκών αξιών. Για την IBS, Εξευρωπαϊσμός είναι η διαδικασία θέσπισης των υψηλότερων Ευρωπαϊκών προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η μεταφορά των βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Η ομάδα του έργου: Ο οργανισμός σας ήδη εκτελεί Ευρωπαϊκό ή διεθνές έργο;

Τεοντόρα Γκεοργίεβα: H IBS έχει υιοθετήσει τα ECTS και μελετά τις καλύτερες πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη μάθηση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίας ακολουθούν τα καλά παραδείγματα των εταίρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Από την ίδρυσή της, η σχολή έχει δημιουργήσει αποτελεσματικές εκπαιδευτικές και ανταλλαγές κατάρτισης με γυμνάσια και Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Δανία, Ολλανδία και τις ΗΠΑ.
Η σχολή έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα PHARE και έχει πρόσφατα συμμετάσχει σε έργα, στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας για Βουλγαρία – Σερβία.

Η ομάδα του έργου: Ο οργανισμός σας έχει στρατηγική Εξευρωπαϊσμού ή διεθνοποίησης;

Τεοντόρα Γκεοργίεβα: Η IBS αναζητά νέους συνεργάτες για την ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου της. Ο Εξευρωπαϊσμός και η στρατηγική διεθνοποίησης μας, αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της IBS πριν από το 2020.

Η ομάδα του έργου: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ο οργανισμός σας στο Ευρωπαϊκό ή διεθνές έργο του;

Τεοντόρα Γκεοργίεβα: Οι κύριες προκλήσεις που υπήρξαν, ήταν διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα νομοθεσίας, στις πολιτισμικές διαφορές και στις εν εξελίξει διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι επίσης πολύ σημαντικές για την αποτελεσματική συνεργασία. Χρονοβόρες αναπτύξεις έργων και υποβολές εκθέσεων έργων είναι επίσης σημαντικές προκλήσεις. Η λύση είναι να διατηρηθεί συνεχής επικοινωνία με τους εταίρους, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.
Η περισσότερη αντίσταση προέρχεται συνήθως από το διοικητικό προσωπικό που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στους τομείς της διαχείρισης έργων και των πρακτικών δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η ομάδα του έργου: Σε ποιους τομείς του οργανισμού σας τα Ευρωπαϊκά ή διεθνές έργα είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο μέχρι τώρα;

Τεοντόρα Γκεοργίεβα: Ο Εξευρωπαϊσμός μας ως μέρος της διεθνοποίησης της σχολής, δεν άλλαξε την αποστολή μας, το όραμά ή τη στρατηγική μας διαχείριση. Ωστόσο, είχε μια πολύ σημαντική επίπτωση στους ανθρώπινους πόρους και στις περιοχές διαχείρισης των έργων. Συνέβαλε στην ανάπτυξη της διεθνούς γνώσης και δεξιοτήτων για εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό. Η IBS έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό προτάσεων έργων και υλοποίηση έργων. Η ομαδική εργασία και η συντονισμένη εφαρμογή των καθηκόντων του έργου έχει επίσης βελτιωθεί, όπως και η δημοσιονομική μας διαχείριση.
Αυτές οι αλλαγές θεωρούνται ως επιτυχία για την IBS. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του προσωπικού κατά την ανάπτυξη και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σχεδίων, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων στη Βουλγαρία.

Η ομάδα του έργου: Πού βλέπετε τον Εξευρωπαϊσμένο σας οργανισμού στο μέλλον;

Τεοντόρα Γκεοργίεβα: Η IBS θα διευρύνει το διεθνές και το Ευρωπαϊκό δίκτυο των συνεργατών της για το από κοινού υψηλότερο επίπεδο και τη συνεχή εκπαίδευση. Η σχολή θα χρησιμεύσει επίσης ως κέντρο για τη διαπεριφερειακή συνεργασία με εκπαιδευτικούς εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια και ως κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας για τα Ευρωπαϊκά σχέδια.

Η ομάδα του έργου: Ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε άλλους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης τους;

Τεοντόρα Γκεοργίεβα: Μην φοβάστε να συμμετέχετε ενεργά στη διεθνή συνεργασία. Μια πρακτική προσέγγιση είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε. Επενδύστε, επίσης, στην εκπαίδευση του προσωπικού και την παρακολούθηση των ευκαιριών χρηματοδότησης για Εξευρωπαϊσμό. Σχεδιάστε το ανθρώπινο δυναμικό και τα χρηματοοικονομικά σας για μια επιτυχή διαδικασία Εξευρωπαϊσμού.